نوشته های کژدم برای بهتر شناختن شاهین دادخواه

کژدم در این چند روز گذشته دو نوشته درباره ی شاهین دادخواه در وبلاگش
نوشته بود که امروز دیدم سومین نوشته اش را هم درباره ی این فرد
انتشار داده که کامل کننده ی آن دو نوشته ی پیشین است.
اگه راستش را بخواهید آن دو نوشته ی پیشین که برای بهتر شناختن
شاهین دادخواه نوشته شده بود از دید من نمی توانست چندان نمره ی بالایی بگیرد
ولی به این سومین نوشته ی کژدم می توان نمره ی بسیار بالایی داد.
زمانی که کژدم در وبلاگش همین چند روز پیش، اشاره به نام شاهین دادخواه کرد
رفتم و در اینترنت جست و جوی کوتاهی کردم ،نتیجه ی این جست و جو ، این بود
که در اینترنت چیز چندانی درباره ی گذشته ی او و این که او کیست و چه کرده است
وجود ندارد و تنها چیزی که وجود دارد،تاریکی است
و همین نیز ماجرا را اندکی پیچیده تر می کند.
راستش را بخواهید دو نوشته ی کژدم درباره ی شاهین دادخواه را خواندم
ولی آن چنان که باید آن دو نوشته را جدی بگیرم،نگرفتم و این نوشته ی سومش بود
که من را بر آن داشت تا در برخورد با این ماجرا،جدی تر باشم.

۱۸-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements