مبارزهای قلابی

این براندازها و مخالفان رژیم ننگین اسلامی که خارج نشین هم هستند
بیشترین کاری که از دستشان بر می آید این است که بروند جلوی دوربین
و یا چند نوشته انتشار بدهند،البته این روزها دیگر هتا نوشتن هم برایشان
کاری سخت و جانکاه شده است و دیگر خبری از نوشته ها و ویدیوهایشان نیست.
برخی از اینها آن اندازه دلیر هستند که با نقاب و نام های ساختگی در بیرون از
مرزهای ایران اشغالی،دارند با رژیم ننگین اسلامی می جنگند و تنها کارشان
دشنام دادن و مسخره بازی درآوردن در اینترنت است،خب اگر قرار بود که
کسی قیافه شما را نبیند و شما را نشناسد آیا بهتر نبود همان درون ایران اشغالی
می ماندید و این کارها را از همین جا انجام می دادید؟
این کسانی که به آنها اشاره می کنم گمان نکنم دغدغه ی رسیدن به آزادی را داشته باشند
شماری از اینها سوپاپ های اتمینان رژیم ننگین اسلامی اند
شماری از اینها هم کارشان این است که همچنان باورهای ننگین اسلامی را زنده نگه دارند
و نگذارند سدای روشنگری ها شنیده شود و برخی از اینها هم در آرزوی این هستند که
رژیم ننگین اسلامی سرنگون شود تا اینها روی کار بیایند و در رژيمی دیگر به توان برسند
و بخورند و تاراج کنند و به شیوه ای دیگر سرکوب و سانسور و خودکامگی را برقرار سازند.
تازگی ها هم شمار زیادی از این خارج نشین ها که خود را مخالف رژيم ننگین اسلامی بر می شمرند
تاکید روی این دارند که نباید با باورهای زیانبار و مرگبار دینی مردم کاری داشته باشیم
و نباید با این باورهای جاافتاده بجنگیم.
با سرنگونی رژیم ملاها،تنها نام رژیم ننگین اسلامی است که زدوده خواهد شد
و ملاهای بدون لباس آخوندی همچنان خواهند ماند و مبارزه ی خودشان با
آزادی بیان و آزادی اندیشه را دنباله خواهند داد.
تلاش های زیادی میشود تا به جای ترکیب تروریسم اسلامی از ترکیب اسلام سیاسی
استفاده شود و می خواهند این ترکیب را در میان مردم جا بیندازند تا به اسلامگراها برنخورد.
اینهایی که به کاربرد ترکیب اسلام سیاسی پای فشاری و آن را جایگزین ترکیب
تروریسم اسلامی می کنند یا خودشان رگه هایی از اسلامگرایی دارند و یا این که
می خواهند رای اسلامگراها را نیز در جیب هایشان داشته باشند.
نبرد با تروریسم اسلامی باید جدی گرفته شود
نباید گمان کرد که با نابودی دولت اسلامی در ایراک و شام
تروریسم اسلامی ریشه کن خواهد شد،خود همین رژیم ننگین اسلامی
تروریسم اسلامی به شدت سازمان یافته می باشد و با پول نفت و هتا با
پول قاچاق و به ویژه با پول قاچاق مواد مخدر تغذیه میشود و همچنان
این رژيم پا برجا است.
در اینجا اشاره به قاچاق مواد مخدر کردم و نیاز می بینم یاد آورشوم که
نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران و سازمان تروریستی هزب الله لبنان
در زمینه خرید،فروش،پخش و قاچاق مواد مخدر با باندها و گروه های قاچاق موادمخدر
در آمریکای لاتین همکاری تنگاتنگی دارند که بخشی از بودجه ی خودشان را که
برای انجام خرابکاری و کارهای تروریستی هزینه میشود را از همین راه و با پولشویی فراهم می کنند
که در اینباره نوشته ای در همین وبلاگ انتشار داده ام که سندی ترجمه شده می باشد
و گفته ام را تایید می کند.

۱۷-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements