مهدویت و آموزش تجاوزگری

چند روز پیش داشتم از جلوی یک مرکز دینی می گذشتم
که دو جوان ریشوی بسیجی و دینجو را دیدم که پیش از وارد شدن
به مرکز دینی،چشمان آن دو به چهار دختر زیبارو و خوش پوش افتاد
پس از رد شدن آن دخترها،آن دو جوان بسیجی گفتند:
امام زمان،یا خودت بیا و یا بگذار ما ترتیب اینها را بدهیم.

شک نباید کرد که این دو جوان دینجو،این چنین آموزش دیده اند
چون سخن گفته شده ی آنها،جوری نبود که بگویم همین جوری
آن را پرانده اند،این سخن هولناک را شک نباید کرد که این ها
از سوی همین مرکزهای دینی آموخته اند،چه مستقیم و چه نامستقیم.
شاید درستش این باشد که بگویم،دیدگاه این دو دینجو
بخشی از آموزه های اسلامی آنان است
ینی تلاش آنان برای از میان برداشتن نا هم اندیشان
و این تنها گوشه ای از آن مهدویتی می باشد که رژیم ننگین اسلامی
به دنبال آن است.

۱۲-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements