متا فیزیک و دانش های مخفیه

در همه ی دوران ها،رویدادهای باورناپذیری پیش کشیده شده است.
در همه ی دوران ها،خرافه ها وجود داشته و دانش های مخفیه و گاه و بی گاه
پیشگویی،جادوگری،هیپنوتیسم،ارتبات به روه(روح)،توانایی دیدن پرتوهای الکترومانیه تیک
و درمان بیماری ها با وردها و نوشته ها و سرودهای دینی،رواج داشته است.
ناپدید شدن وسپس پیدا شدن گونه های دیگری از این دست چیزها
کافی برای دادگاهی کردن آن ها نیست زیرا برخی از آنها مانند ستاره شماری(رمل و استرلاب)
از سده ها پیش تا کنون پا برجا است،همه ی اینها دارای دو جنبه اند:
یک-پیروان آن ها از برابر یک بررسی و نگاه کاملن دانشی می گریزند
برای نمونه،کسانی که می گویند می توانند با روه ها در ارتبات باشند
بر روی این نکته تاکید می کنند که وجود یک دوربین اکاسی در هنگام
ارتبات با روه و نمایان کردن روه،از دیده شدنش جلوگیری می کند.
دو-اندیشه های همگانی هرگز در برابر یک چنین پدیده هایی،هرگز دیرباور
و سخت گیر نیست ولی با این همه برای به کارگیری آنها،پیش نیازهایی
را پیش می کشد و هتا شارلاتان ها را مهکوم می کند و بر این باور است که:
برخی رازهای نهفته و نگشوده ای وجود دارد.

این یکی از شکل های افسانه ی جاودانی گریز از برابر راستینگی ها است
زندگی کردن در پشت میله های آهنین و سر نهادن به کشسان ناپذیری
و سختی آنها،به اندازه ای دشوار است که هیچ گونه مجال گریز را نباید از دست داد.
همانگونه که اندیشه های همگانی نسبت به افسانه شکن،دیدگاه خوشی ندارد
در اینباره نیز نسبت به کسانی که تک رو هستند و بر فراز اندیشه ی دیگران
پرواز می کنند،دیدگاه خوبی ندارد.
از سوی دیگر،باور به متا فیزیک(فرا فیزیک) با یک انتخاب ماهرانه
و با نمایی از راستینگی تجربی، آراسته میشود.
از میان سدها نفر که خودش را دارای توانایی دیدن پرتوهای الکترومانیه تیک
می داند و درباره ی جنایتی که از پرده بیرون افتاده است،سخن می گوید
تنها آن کسی که داده ها و آگاهی های درستی داده است به چشم می آید.
و از میان سدها داوری هتا اگر تسادفی هم بوده باشند،دست کم
همیشه یکی درست از آب در می آید،همین روند درباره ی موجزه ها(معجزه ها)
و درمان بیماری ها با وردهای دینی نیز در جریان است.
دگرگونی ناگهانی اندیشه های همگانی،بسیار کمیاب است
برای چنین دگرگونی هایی،پیدایش رویدادهای بزرگ و مهمی،نیاز است.

بن مایه:
رویه های ۵۳-۵۴-۵۵
از کتاب اندیشه های همگانی و اثر آن در زندگی اجتمایی
نوشته ی آلفرد سووی
ترجمه از جمال شمیرانی

۱۲-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements