اشاره به خدای اثبات نشده و سلام دادن به مردگان

در برنامه های رادیویی و تلویزیونی رژیم ننگین اسلامی،رسم بر این است که
اجرا کننده ی برنامه، به جای این که به بینندگان و شنوندگان برنامه ها سلام کند
نخست برنامه را با نام خدای اثبات نشده می آغازد و سپس به پیامبر مرده ی اسلام
و پس از آن به امام های مرده،سلام می کند و سرانجام به بینندگان و شنوندگان،سلام می کند
چند سالی میشود که این کار در برنامه های سدا و سیما جریان دارد.

۱۲-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements