تا پیش از انقلاب سال ۱۷۸۹ فرانسه،واژه ی بیکاری به هیچ روی به کار نمی رفته است

تا پیش از انقلاب سال ۱۷۸۹ فرانسه،واژه ی بیکاری به هیچ روی به کار نمی رفته است
ولی ناهمسو با باور همگان،بیکاری در آن هنگام خیلی بیشتر و گسترده تر از امروز بود.
کشاورزان به دلیل بیکاری و نبود زمین،گاهی در خانه هایشان کار می کردند
و زنان نیز هر گاه زمان آزادی می یافتند، بی درنگ به چرخاندن دوک سرگرم میشدند.
تا همین سد سال پیش،در برخی از بخش های فرانسه،ایتالیا و کشورهای دیگر
کشاورزان برای شرکت در جشن دهکده ی همجوار خود،پا برهنه راه می افتادند
و کفش های خودشان را تنها برای رقسیدن به پا می کردند و هنگام بازگشت
دوباره آنها را از پاهایشان در می آوردند و پابرهنه راه می رفتند،تازه این کفش ها
نیارسی(ارثی) بود و از پدر و مادر به فرزندان انتقال می یافت.

بن مایه:
رویه های ۸۲ و ۸۳
از کتاب اندیشه های همگانی و اثر آن در زندگی اجتمایی
نوشته ی آلفرد سووی
ترجمه از جمال شمیرانی

۳-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements