همه پرسی استقلال کردستان ایراک

دولت فاشیستی ترکیه و پانترک ها پس از شنیدن خبر همه پرسی
استقلال کردستان ایراک،بدجوری آشفته و خشمگین شدند
چگونه میشود که همین پانترک ها خواهان جدایی بخش های ترک زبان ایران
(آذربایجان) میشوند ولی چشم دیدن جدا شدن کردهای ایراک
و استقلالشان را ندارند؟
خب،کردهای ایراک می خواهند سرنوشت خودشان را به دست بگیرند
و به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند زیر سایه ی پرچم کشور ایراک،باشند.
همان گونه که کردهای ترکیه نیز خواهان جدایی از کشور ترکیه
و همچنین خواهان رسیدن به استقلال اند و دیر یا زود به خواسته ی خودشان
نیز دست خواهند یافت چون استقلال کردهای ایراک را پیش زمینه و پیش نیاز
استقلال کردهای ترکیه می دانم ولی این کار به این آسانی ها هم شدنی نخواهد بود
چون دولت فاشیستی ترکیه،هزینه های زیادی را دارد می پردازد تا نگذارد
کردهای ترکیه از این کشور جدا شوند و همین کار دولت فاشیستی ترکیه
نتیجه ای به جز این نخواهد داشت که بر شدت
نفرت،کینه و دشمنی کردهای ترکیه نسبت به دولت فاشیستی ترکیه، خواهد افزود
و کار به جاهای باریک خواهد رسید،کافی است تا دنبال کننده ی خبر درگیری های
روزانه ی نیروهای کرد با ارتش ترکیه باشید که بدانید در ترکیه چه می گذرد؟

۱-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements