بازگشت دوباره ی رادیو اسراییل

داشتم نگاهی به تارنمای رادیو اسراییل می انداختم که دیدم
دوباره رادیو اسراییل بازگشته است و البته این را هم بگویم که
بخش پارسی این رادیو
به شیوه ی آزمایشی، اجرا و پخش میشود.
رادیو اسراییل با ساختاری تازه آغاز به کار کرده
و این خبر خوشی است برای دنبال کنندگان رادیو اسراییل.
خیلی ها در درون رژیم ننگین اسلامی از پایان کار رادیو اسراییل
خشنود شده بودند ولی زمان زیادی نگذشت که دوباره رادیو اسراییل
آغاز به کار کرد آن هم از اورشلیم.

۳۰-۳-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements