پانترک ها چه می گویند؟

این پانترک ها هم برای خودشان یکجور فیلم هستند
جوری از دریاچه ی ارومیه سخن می گویند که گویا آب این دریاچه را
کسانی دیگر آمده اند و برده اند، هتا کم مانده است بگویند که دریاچه ی
ارومیه به زبان ترکی سخن می گوید یا شاید هم بیایند بگویند که
دریاچه ی ارومیه،ترک است.
هتا این ها آن اندازه دچار پندار میشوند که اگر اشتباه نکنم در نوشته ی
یک پانترک دیده بودم که نوشته بود
نشانک های(سیگنال های)فرستاده شده میان ماهواره ها
با گیرنده ها و فرستنده های زمینی،به زبان ترکی است.
پانترک ها هتا می گویند که چهل میلیون ترک زبان در ایران زندگی می کنند
ولی به این نمی اندیشند که نیمی از مردم آذربایجان باختری، کرد زبان اند
و شمار ترک زبانان در استان های آذربایجان خاوری و اردبیل و زنجان هم
که روی هم رفته گمان نکنم بالای یازده میلیون باشد.
هتا اگر آمار ترک زبانان پراکنده در ایران را هم روی آمار گفته ی شده بالا
بیاوریم،باز هم از آمار دروغین چهل میلیونی بسیار دور خواهد بود.
البته من اهتمال می دهم آمار ترک زبانان در ایران، چیزی نزدیک به بیست میلیون نفر باشد
البته اگر آمارها را خوش بینانه در نگر بیاوریم.
یادم می آید با یکی از این پانترک ها گفت و گو میکردم
او می گفت مگر کسی هم به نام کوروش در تاریخ وجود داشته است؟
پس از چند دقیقه ، یادش میرود که پیش از این چه گفته بود
و در دنباله ی سخنش می گوید که کوروش،نخستین زایونیست(سهیونیست)
جهان بوده است.
یکی از این پانترک ها،آن اندازه ذوق زده شده بود که می گفت ما با
کشور ترکیه و کشور جمهوری آذربایجان(البته آران)یکی خواهیم شد
گویا این فرد گمان کرده است که کردها می نشینند و این ها را تماشا می کنند
کردها مانند دژی در بخش باختری ایران هستند که گذشتن از آن به این آسانی ها نیست.
نمی دانم چه کسی به این ها گفته است که ترک نیستند،سد البته که
اینها ترک زبان هستند و این نیز مانند روز روشن است.
البته از یاد نباید برد که کشور ارمنستان نیز همسایه ی دیوار به دیوار
کشور جمهوری آذربایجان است و میان این کشور و کشور ترکیه
فاسله انداخته است.

۲۴-۳-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements