خب این را می دانستم که شما لاتید

گویا لات بازی و لاتی گری هنوز بر نیفتاده است
این آدم ها دوست دارند لات بازی در بیاورند و بگویند که ما لاتیم
گاه آدم گمان می کند که این لات بازی در آن ها ژنتیکی است
از بس این ها لات بازی در می آورند، برای این می گویم این لات ها
شکلات هم نیستند برای این است که،این لات بازی ها را اینها زمانی انجام می دهند
که دور هم هستند و یک گروه را ساخته اند هتا اگر دو نفری، وگرنه در زمان
تنهایی بسیار بسیار کمتر سراغ کار خودشان که لاتی گری است می روند
اینها آدم های بسیار ترسویی هستند که در پشت دوستان لات تر از خودشان
می ایستند تا نیرومند تر به چشم بیایند.
این روزها، آدم آن اندازه لات می بیند که گویی لوله ی لات ها ترکیده است
و لات ها از لوله ی شکسته، نشت کرده اند و یا که در این نزدیکی ها
کارخانه ی لات سازی ساخته شده است.
لات بازی،کوچک و بزرگ سرش نمیشود،هتا این لات بازی را این کودکان
و نوجوانان از خود همین خانواده و پدر و مادرشان یاد می گیرند
زمانی که آموزش های درستی به کودکان و نوجوانان داده نمیشود
نتیجه اش همینی میشود که می بینیم.
می آیند و دسته راه می اندازند،دسته ی لات ها، که بگویند ما لاتیم
خب این را که می دانستم شما لاتید،هنرتان چیست؟این بی هنری ها
را هر کسی می تواند انجام دهد.

۲۳-۳-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements