خامنه ای،بانکدار مرکزی تروریسم اسلامی است

امروز در خبرها خواندم که مریم رجوی در واکنش به رخدادهای تروریستی
دیروز در تهران،گفته است که خامنه ای،بانکدار مرکزی تروریسم است.
سخن ایشان تا اندازه ی زیادی ،درست است ولی گفته ی ایشان
دارای کمی و کاستی هایی می باشد،درستش این است که گفته شود
خامنه ای،بانکدار مرکزی تروریسم اسلامی است.
مانند روز روشن است که خامنه ای،بانکدار مرکزی تروریسم اسلامی
در زمانه ی کنونی است ، چرا نیاییم و از دارایی های به امانت سپرده شده
به این بانکدار چیزی نگوییم؟
خامنه ای مانند یک بانکدار بزرگی است که یک بسته ی اهریمنی
به نام تروریسم اسلامی،در سیستم بانکی اش به امانت گذاشته شده است
درون این بسته ی اهریمنی،میتوان کارنامه ی ننگین و تبهکارانه ی
اسلام ،بنیادنامه ی تروریسم اسلامی(قرآن)و مقدساتی را
یافت که از سوی تروریسم اسلامی،ارزشمند شمرده میشوند.
و نقش خامنه ای در این میان،این است که به شدت از این
بسته ی اهریمنی،نگهداری و پاسداری کند.

پیام من به همگی سربازان تروریسم اسلامی این است :
من بیخدا،مرتد،بی دین و یک ناباور(کافر) هستم.
گمان نکنم پیامی از این روشن تر را بتوان به سربازان
و رهبران تروریسم اسلامی داد.

۱۸-۳-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements