پشت پرده ی رخدادهای امروز تهران

پس از رخدادهای امروز تهران،کژدم در وبلاگش نوشته است:
این کنش تروریستی دروغین دایشی(داعشی) در تهران
کار همان هایی است که به گفته ی آخوند بنفش
می خواهند کشور را با آتش زدن اینجا و آنجا
اداره بکنند.
+
آن ها آگاهانه به این مهره ها ی همله کننده،کوچه داده اند.

به راستی که کژدم، دست روی نکته ی جالبی گذاشته است
به گمان من، رژيم ننگین اسلامی، بازی را جوری دستکاری کرده است
که چنین به نگر آید که سربازان دولت اسلامی در ناآگاهی کامل رژيم اسلامی
وارد تهران شده و دست به تیراندازی و انفجار بمب زده اند
در هالی که در پس ماجرا، دستگاه های امنیتی رژیم ننگین اسلامی
راه را برای انجام این کنش ها از سوی سربازان دولت اسلامی
باز کرده اند و البته این راه نشان دادن ها تا اندازه ی زیادی کنترل شده بوده است
و این مهره های نسبت داده شده به دولت اسلامی نیز ناآگاه از این بودند
که دارند در یک بازی از پیش پیاده شده روی کاغذ بازی می کنند.
هتا امکان دارد که هم رژيم ننگین اسلامی و هم دولت ننگین اسلامی
هر دو از این نقشه خبر داشته اند و تنها کسانی که در این میان
ناآگاه از ماجرا بودند خود همین مهره های تروریستی بوده اند.
هتا امکان دارد که این مهره های یادشده در دام سرویس های امنیتی
رژیم ننگین اسلامی افتاده اند و رژيم ننگین اسلامی نیز کوشیده است
تا آن ها را نامسقیم به سوی انجام چنین رخدادهایی در تهران هدایت کند
به گونه ای که آن ها نفهمند که دارند کنترل میشوند و به این میگویند کوچه دادن
و سپس این مهره ها نیز خواسته اند با تماس های امروز خودشان با دولت اسلامی
خود را وفادار به دولت اسلامی نشان دهند.
هتا امکان این وجود دارد که این مهره ها هیچ پیوند سازمانی
با دولت اسلامی نداشته و تنها هوادار این سازمان بوده اند.
زمینه چینان رخدادهای امروز، بی شک به دنبال این بودند که
بگویند دولت اسلامی با ما هم شاخ به شاخ میشود و اینگونه نیست
که اینها با ما کاری نداشه باشند.
هتا میتوانم بگویم آن فردی که وارد پیرامون گورکاخ خمینی شده بود
در همان آغاز راه، دانسته است که یک جای کار می لنگد
و با خودش گفته است که چرا اینجا این چنین خلوت است؟
و او دانسته که به دام افتاده است و راه گریزی ندارد و چون
دیده که در دام افتاده ،خودش را منفجر کرده است
همانگونه که به این فرد، داده های نادرستی داده شده بود
شک نکنید به آن چند مهره ای هم که میخواستند وارد مجلس شوند
نیز داده های نادرست داده شده بود وگرنه آمار کشته ها و زخمی ها
زیادتر از این می بود گویی که زمینه چینان با دادن داده های نادرست
و کشاندن این مهره ها به بیراهه، می خواستند تنها به بهره برداری از این
ماجرا بپردازند و این پاسخ این پرسش است که چرا آن ها نخواسته اند
وارد مجلس شوند و نمایندگان و بلندپایگان رژيم ننگین اسلامی را هدف بگیرند؟
چون این جریان می بایست
کنترل شده و برپایه ی نقشه ی پیشین پیاده سازی میشد.

هیچ ساختار و سیستم فاسد و تبهکاری دست به چنین کارهای کثیفی نمی زند
ماجرای امروز نشان داد که با چه
ساختار کثیف و پلیدی روبرو هستیم
نام این ساختار کثیف و ننگین، چیزی به جز رژیم اسلامی نیست.

۱۷-۳-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements