اسلام ننگین از نگاه کژدم

اسلام، به چیزی به نام میهن،باور ندارد
و چیزی به نام کشور را به رسمیت نمی شناسد
و از بلاد اسلام،سخن می گوید
اسلام هتا به ملت هم باور ندارد و از امت سخن می گوید.

بن مایه:
برشی از دیدگاه کژدم
kajdoum1.blogspot.com

۱۶-۳-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements