از پاسداران گور زینب چه خبر؟

ماه ها میشود که دیگر خبری از این پاسداران گور زینب در
خبرگزاری ها دیده نمیشود؟
آن ها پس کجا رفتند؟نکند همگی شان گم و گور شده اند؟
این پاسدارها می خواستند کل سوریه را بگیرند ولی دیدند نمی توانند
و اکنون خفه شده اند و دیگر نشانی از بلبل زبانی هایشان نیست.
می خواستند راه بگشایند تا اسراییل،این ها می خواستند هتا تا
اورشلیم و تل آویو هم برسند ولی می بینیم که هنوز در سوریه، زمین گیر شده اند.
پاسدارها و بسیجی ها، ایستاده به سوریه و ایراک میروند
و افقی و خوابیده در تابوت باز میگردند.
اینها امید دستیابی به یک راه زمینی به سوریه را از خاک ایراک دارند
ولی در آن سوی مرز،کردهای سوریه هستند و گمان نکنم که کردها
چنین اجازه ای را به رژیم ننگین اسلامی بدهند.

۱۵-۳-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements