کاریکاتور، رو دست زدن کتی گریفین به پیامبر اسلام

گویا کتی گریفین، فرتوری از خودش انتشار داده
که در آن سر نمادین و بریده شده ی دونالد ترامپ
را به شیوه ی سربازان دولت اسلامی،در دستش گرفته است
(سر بریده ای که از موهایش آویزان است).
و بوش فاوستین نیز کاریکاتوری از کتی گریفین کشیده
و در کاریکاتورش او را همپای پیامبر اسلامی نشان داده
که در تاریخ اسلام، به فرمانش سرهای زیادی از تن جدا شده است و میشود.
من اگر به جای بوش فاوستین بودم نام این کاریکاتور را
موگریفین می گذاشتم(مهمد+گریفین).
شما می توانید برای خریدن کارهای هنری بوش فاوستین
و پشتیبانی از وی به وبلاگ این کاریکاتوریست،سری بزنید.

نشانی وبلاگ بوش فاوستین:
fawstin.blogspot.com

۱۴-۳-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements