آیا چهارم شهریور ماه، می تواند روز مرگ خامنه ای باشد؟

نزدیک به ده روز پیش بود،در میانه های شب از خواب بلند شدم
آبی نوشیدم و دوباره خوابیدم، خواب دیدم که از کوچه سداهایی
به گوش می رسد،رفتم در خانه را بازکردم و نگاهی به بیرون انداختم
با این که میانه های روز بود ولی هوا ابری ، تیره و تاریک بود
مردم این سو و آن سو می رفتند،با دیدن پیرامونم دانستم که
باید یک خبرهایی شده باشد،از هر کسی که ماجرا را می پرسیدم،کسی پاسخی نمی داد
پس به تندی رفتم و لباس های بیرونم را پوشیدم و از خانه بیرون آمدم تا ببینم
در شهر چه خبر است؟
شهر شلوغ شده بود و مردم، سرآسیمه و شتابان به این سو و آن سو می دویدند
چند سد متری که از خانه دور شده بودم،یک بنر بزرگی را دیدم که
به دیرک برق آویزان کرده اند،نزدیکتر شدم تا ببینم در آن چه نوشته اند؟
فرتوری از خامنه ای را دیدم که در سمت چپ بنر زده
و در سمت راست بنر، خیلی کوتاه نوشته اند:
مرگ خامنه ای
چهارم شهریور ماه.

۱۲-۳-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements