آن ها مانند وانمودگران و بازیگران تازه کاری هستند که زود خودشان را لو می دهند

تجربه به من نشان داده است که بسیاری از انسان ها شایسته ی هیچگونه
خوبی نیستند چرا که آنان همیشه دارای یک ذهن بیمار و ویروسی اند
و همواره به دنبال زمانی مناسب می گردند تا دیگران را زیرپا له کنند
برای آن ها تنها چیزی که اهمیت دارد،به زیر کشیدن و به بردگی کشاندن دیگران است.
کافی است تا یکی از انسان هایی که در پیرامونتان زندگی می کند
را واکاوی و بررسی کنید،من به شما قول می دهم در زمانی کوتاه
خواهید توانست درستی سخنم را تایید بکنید،البته اگر خودتان
از جنس آنان نباشید.
ویژگی این دست آدمها این است که همیشه سخنان کلیشه ای می گویند
گویی که همگی شان کپی یکراست و بی کم و کاستی از روی یکدیگرند
و تنها ناهمسانی آن ها در قیافه و جنسیتشان است.
گاه همگی سخنانشان دروغی بزرگ در خودش نهفته دارد و گاه
این دروغ در سخنانشان بسیار آشکار است،کم پیش می آید
که آن گونه رفتار کنند که هستند،آن ها مانند وانمودگران و بازیگران
تازه کاری هستند که زود خودشان را لو می دهند.
زمانی که آن ها پاسخ هر چیزی را با بدی می دهند نباید انتزار
این را داشته باشند که دیگران پاسخ بدی هایشان را با خوبی بدهند.

۱۲-۳-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements