دین،هرگز دارای امنیت دیرینه اش،نخواهد بود

داشتم نوشته های فیروز نجومی را می خواندم که یک جمله را در
میان نوشته هایش،بسیار زیبا یافتم و گفتم که آن را در این جا بازنویسی کنم:
دین،هرگز دارای امنیت دیرینه اش،نخواهد بود.

و البته هم این گونه است چون مافیای دین در زمانه ی کنونی
بیش از هر زمان دیگری، امنیت دیرین خودش را از دست داده است
به ویژه که وجود فناوری های ارتباتی و افزارهای ارتباتی نوین
به آگاهی رسانی و روشنگری، کمک زیادی کرده است.

۶-۳-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements