آتنا دایمی را،این انسان نازنین را فراموش نکنیم

آتنا دایمی، یکی از آن انسان های نازنینی می باشد که در بند رژيم ننگین اسلامی است
هتا شدت بیدادها و ستم های وارده به ایشان به اندازه ای می باشد
که دست به ناخوری(اعتصاب غذا) زده است.
رسمش نیست که این انسان نازنین را فراموش کنیم و از او یادی نکنیم
چرا که این کمترین کاری است که می توانیم انجام بدهیم.
می خواهند آتنا دایمی را با زندان بلند مدت و زیر فشار گذاشتن
نه تنها در تنگنا بگذارند بلکه او را ناامید کنند و از درون ویرانش کنند
ولی او ایستاده است،او یک زن است و همان گونه که می دانید در
یک کشور اسلام زده و مرد سالار، دل شیر می خواهد که همانند
آتنا دایمی باشی و در برابر بیداد و ستم بایستی.
این که بگذاریم سدای کسانی چون آتنا دایمی خاموش شود
و سدایش به جایی نرسد، اوج بی شرافتی است.

۶-۳-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements