سپاه تروریستی پاسداران به فشفشه بازی روی آورده است

زمانی که آمریکایی ها به همکاری همپیمانانش،فشارهای وارده را بر
رژیم ننگین اسلامی زیاد می کند،سپاه تروریستی پاسداران
دست به برگزاری نمایش می زند و از کارخانه های موشکی زیرزمینی اش
رونمایی می کند، در اینجای نوشته می خواهم اشاره ای به دیدگاه های
کژدم بکنم:
اینبار سپاه پاسداران دست به فشفشه بازی زده است ، زمانی که کار به
استفاده از موشک ها برسد،شک نکنید که آبروریزی بزرگی برای
رژيم ننگین اسلامی خواهد بود.
کجاست آن ناوگان نیرومند دریایی شان؟
کجاست آن بمب های هسته ای که می خواستند بسازند؟
تسمیمشان برای بستن تنگه ی هرمز چه شد؟

رژيم ننگین اسلامی-سفوی، زمانی که به شدت می ترسد
و از آینده ی خودش بیمناک میشود دست به انجام مانورهای
خودگول زننده می زند تا به مزدوران و وفادارانش بگوید که ما
دارای توانایی های زیادی هستیم ولی خودشان بهتر از هر کسی می دانند
که در دور و برشان چه می گذرد.

زمانی که نبردی سهمگین روی بدهد نه تنها از دست آن امامان
و پیامبرانشان کاری بر نخواهد آمد،بلکه خدای اثبات نشده نیز
نخواهد توانست کاری برایشان انجام دهد و از هیچ شانسی
برای برد در یک نبرد برخوردار نخواهند بود.

۵-۳-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements