مگر سه و نیم میلیون بایکوت کننده،کم است؟

گفته میشود که شمار بایکوت کنندگان انتخابات نمایشی رژیم اسلامی
چشمگیر نبوده است،با توجه به این که نزدیک به ۱۶ میلیون نفر در
انتخابات شرکت نکرده اند،می توان اهتمال داد که یک چهارم این
شانزده میلیون نفر،گزینه ی بایکوت را برگزیده اند.
البته برآورد من، چیزی نزدیک به سه و نیم میلیون نفر است
که می تواند تا اندازه ی زیادی با شمار راستین بایکوت کنندگان
انتخابات نیز همخوانی داشته باشد.
مگر سه و نیم میلیون بایکوت کننده،کم است؟
این که سه و نیم میلیون نفر در ایران، نخواسته اند که به رژیم ننگین اسلامی
رای بدهند،نشانه ی بسیار خوبی است.
به جای این که بیاییم و از این بنالیم که بیشتر ایرانیان، رفته
و به رژیم ننگین اسلامی رای داده اند،بیاییم و به خودمان شادباش
و تبریک بگوییم از این که در انتخابات نمایشی ۲۹ اردیبهشت ماه
شرکت نکرده و رژیم ننگین اسلامی را تایید نکرده ایم.
این را باید به یاد بسپاریم که ما بایکوت کنندگان در یک چیز
وجه مشترک داریم و آن به رسمیت نشناختن رژیم ننگین اسلامی است.

۳۱-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements