من،کاری که درست بود را انجام دادم

همان گونه که پیش از این گفته بودم
من در روز ۲۹ اردیبهشت ماه از خانه بیرون نیامدم
و روزم را در خانه سپری کردم تا تسمیم خودم را زیر پا نگذاشته باشم
هتا کار مهمی نیز داشتم که باید بیرون می رفتم ولی آن را گذاشتم برای
روزی دیگر.
آری،من برای آفریدن سکوت و خلوتی گورستانی در
روز ۲۹ اردیبهشت ماه،روی تسمیم خودم ماندم
و باز هم، انتخابات قلابی رژیم ننگین اسلامی را بایکوت کردم
چون این ساختار را به رسمیت نمی شناسم.
رژیم ننگین اسلامی،نماینده ی همه ی ایرانیان نیست بلکه
نماینده ی اسلامگراها می باشد،با این که هتا رژيم اسلامی
از سوی شمار زیادی از ایرانیان،پشتیبانی و تایید میشود
باز هم این دلیل نمیشود که رژيم ننگین اسلامی،خودش را
نماینده ی همه ی ایرانیان بداند.
من،کاری که درست بود را انجام و با این کار،مخالفتم
با ساختار موجود را نشان دادم.

۳۱-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements