شرکت کردن در انتخاباتی ناآزاد،دیوانگی است

قانون ریشه ای موجود در ایران که رژيم ننگین اسلامی نیز
با تکیه بر آن، دست به سرکوب آزادی میزند،به شدت اسلامی است.
از آنجایی که قانون پایه در کشور ایران از سوی اسلامگراها نوشته شده
بسیار روشن است که این قانون نه دموکراتیک و نه سکولار است.
هر گونه برگزاری انتخابات از سوی چنین ساختاری
نه تنها نمایشی بلکه برای سرشماری وفاداران به این ساختار می باشد.
بی شک تا زمانی که زمینه برای برگزاری انتخاباتی آزاد
فراهم نشود،شرکت کردن در چنین انتخاباتی،یک دیوانگی است.
و نیز تا هنگامی که خواست و اراده ای نیرومند در جهت برگزاری
انتخاباتی آزاد پدید نیاید،چنین زمینه ای نیز فراهم نخواهد شد.
ما آزادی خواهان و سکولارها به شدت از سوی اسلامگراهایی
که ایران را به اشغال خودشان در آورده اند،سرکوب و نادیده
انگاشته شده ایم و میشویم و چگونه است که این اسلامگراها
با بی شرمی از همه ی ایرانیان می خواهند که در انتخاباتی نمایشی
که در جهت تایید ساختار موجود است،شرکت بکنند؟

۲۸-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements