چکش جادوگران

چکش جادوگران،گزارش داستانی است درباره ی شکارگران جادو که
نخست در سال ۱۹۴۸،نمایان شد.
این داستان با همکاری دو آخوند(روهانی) که کارشان کیفر دادن
بی دینان بود و با شکنجه،اقرار می گرفتند و در پیوند با کلیسای کاتولیک بودند
نوشته شده است.
هنریش کرامر و جیمز اسپرنگر،از سوی پاپ هشتم
گمارده شدند تا ریشه ی جادوگری را در سراسر آلمان شمالی
از میان ببرند.
این کتاب،در برگیرنده ی دستورهایی درباره ی شناسایی جادوگران است
و هم چنین در برگیرنده ی چگونگی دادگاهی کردنشان و شیوه ی
دادرسی و همچنین روش های شکنجه دادن آن ها می باشد.
این کتاب در سنجش با استانداردهای نوین،دستنامه ای است هولناک
از آسیب شناختی روانی که نشان می دهد چگونه مردان به آسانی
می توانند ساختارهای پندارین(خیالی)، درباره ی نیروی زنان
سازماندهی کنند.

بن مایه:
رویه ی ۱۴۳ از کتاب نسل کشی و انگیزه ی ویرانگری در انسان
نوشته ی آنتونی استور
برگردان از پروین بلورچی(رستمکلایی)

نکته:
در کتاب ،نام چکش جادوگران
Malleus maleficarum
آمده است.

۲۵-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements