چرا رای نمی دهم؟

از آن جایی که روزانه اگر زمان کوتاهی هم که شده باشد
به برنامه های رادیویی گوش می دهم،دیشب همین که
داشتم پیچ رادیو را می چرخاندم،سدای خمینی را شنیدم
بی آن که پیچ رادیو را تکان بدهم،گفتم گوش بدهم ببینم
چه می گوید؟
برشی از سخنان خمینی پخش میشد که بازگویی تنها یک تکه
از این سخنرانی دلیل خوبی می تواند باشد برای من سکولار
تا هرگز در انتخابات نمایشی و فرمایشی رژیم ننگین اسلامی
شرکت نکنم.
اکنون ببینیم که خمینی چه می گفت؟
او می گفت: پای سندوق های رای گیری بروید
و رای بدهید که رای شما،رای به اسلام است.

شنیدن همین برش کوتاه از سخنان خمینی برایم کافی بود
تا پیچ رادیو را بچرخانم.
اگر شرکت در انتخابات و رای دادن،رای به اسلام است
بی شک من هیچگاه رای نخواهم داد،چرا باید بروم
و به فاشیسم دینی رای بدهم؟
یک آزادی خواه ، هتا نمی تواند در پندار خودش به این بیندیشد که
دارد به یک ساختار تمامیت خواه دینی رای می دهد،چه برسد به این که
با پای خودش برود و به این ساختار زیانبار رای هم بدهد.
رای دادن به رژیم ننگین اسلامی درست مانند آن است که
دست به خودکشی بزنی.
من که رژیم ننگین اسلامی را با سندوق های رای گیری اش
تنها خواهم گذاشت شماها را نمی دانم.

۲۵-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements