سرکوب و نادیده انگاری زنان، به شدت از سوی دین اسلام و اسلامگرایان پشتیبانی میشود

از آن جایی که سران رژیم ننگین اسلامی، وفادار به تروریسم اسلامی هستند
شک نکنید اگر پایش بیفتد هتا پیاده روها را دیوار کشی
و آن را زنانه و مردانه هم می کنند.
هتا این ها آن اندازه گستاخ و پر رو هستند که اگر امکانش را بیابند
زنان و دختران را خانه نشین می کنند و بر در خانه ها قفل می زنند
تا هیچ زن و دختری، پایش را به کوچه و خیابان نگذارد.
سران رژيم ننگین اسلامی و وفاداران به این رژیم،بی شک آرزویشان
بازگشت به دوران آغاز اسلام است تا به شیوه ی پیامبر اسلام
همه ی نا هم اندیشان و دگراندیشان را از میان ببرند.
این ها را برای این گفتم که آخوند بنفش(هسن روهانی)
نیز این چنین سخنانی را بر زبان رانده است ولی گویا
ایشان این را نمی داند که سرکوب و نادیده انگاری زنان
به شدت از سوی دین اسلام و اسلامگرایان پشتیبانی میشود
و همین کسانی را که روهانی آن ها را تندرو می نامد
همان هایی هستند که به شدت، شیفته ی اسلام و تازینامه اند.
آنانی که به روی دختران و زنان ناچادری در اسپهان اسید می پاشیدند
مگر همین پاسدارها و بسیجی های هزب اللهی نبودند؟
خب همین ها هستند که به دنبال گسترش تروریسم اسلامی می باشند
و تا کنون نیز توانسته اند در این زمینه تا اندازه ای به هدف هایشان برسند.
هدف اسلامبانان چیزی به جز سرکوب آزادی نیست
و باید تا کنون این را دانسته باشید اگر هم ندانسته اید
آن دیگر مشکل خودتان است.

۲۵-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements