به کار گرفته شدن پارانویید نهفته در ذهن مردم از سوی هیتلر و رهبران نازی

زمانی که هیتلر به توان(قدرت)رسید،پارانویید نهفته در ذهن مردم
را به بهترین شیوه به کار گرفت،او می گفت که زمانه ای زرین وجود داشت
که در آن،نژاد نافاسد آریایی ها ،فرمانروایی برتر را در اختیار داشتند.
نیکلاس گودریک-کلارک،پندارهای میهن گرایی و برتری نژادی نویسندگانی
مانند گیدو ون لیست و لانزون لیبن فلز را ثبت کرده است.
هنوز هرگاه کسی، پرسشی درباره ی این که توان افسانه ها در سنجش
با دلیل و بخردانگی(منطق) در ذهن انسان تا چه اندازه کارساز است
را پیش می کشد،باید ریشه های پنهان نازیسم را بخواند:
باورهای نیمه مذهبی در نژاد آریایی ها،بشری که فروزه ی خداوندی دارد
نیاز به نابود ساختن نژاد پست تر و یک آینده ی هزار ساله ی شگفت آور
از فرمانروایی آلمان بر جهان
هیتلر،هیلمر و بسیاری از سایر رهبران درجه بالای نازی را وسوسه کرد.
+
آریایی ها با چشم های آبی،موهای زرین(تلایی) و نجیب زادگان
در شمار نژاد آلمانی بودند که به دنبال پیوند با نژادهای پست تر
رفته رفته دچار کمرنگی و وارفتگی شده بودند ولی به رهبری هیتلر
دوباره می توانند برتری خودشان را به دست آورند و رهبر بشریت شوند
(این ها چیزهایی بود که از سوی رهبران نازی به مردم القا میشد).
+
البته،آریایی ها که نماینده ی خوبی ها شمرده میشدند
یک سوی این جریان پارانویید بودند،در دیگر سو
دشمنان گوناگونی همچون سوسیالیست ها،بلشویک ها
و فریماسون ها(فراماسون ها) بودند که دشمنانی بزهکار
دانسته میشدند که از سوی یهودیان کنترل میشوند
و نماینده ی بد این جریان پارانویید شمرده میشدند.

بن مایه:
رویه های ۱۴۹ و ۱۵۰ از کتاب نسل کشی و انگیزه ی ویرانگری در انسان
نوشته ی آنتونی استور
برگردان از پروین بلورچی(رستمکلایی)

۲۵-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements