کاریکاتور،مشارکت قهوه ای در انتخابات

من به این می گویم مشارکت قهوه ای، ینی ما می توانیم با مشارکت
این چنینی خودمان،پرچم رژیم ننگین اسلامی را به رنگ قهوه ای در بیاوریم
بایکوت انتخابات را بی شک باید همان مشارکت قهوه ای در انتخابات دانست.

۲۳-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements