دین و پیشداوری منفی

اگر پیشداوری منفی،توجیه دینی داشته باشد،نیرومندترین پشتیبان
را خواهد داشت.
همیشه در تاریخ،بزرگان سیاسی کوشیده اند تا از دین برای پدید آوردن
پیشداوری منفی،جنگ افروزی و دشمنی استفاده کنند.
باید به این توجه داشت که هواداران هر دین،دین خودشان را یگانه دین
و تنها دین پذیرفته شده از سوی خدا می دانند و هواداران دین های دیگر را
گمراه ، ناباور(کافر) و دوزخی می پندارند.
ریشه ای ترین و ژرف ترین پیشداوری منفی با تکیه بر دین پدید می آید
که امکان از میان بردنش هم وجود ندارد،چون این پیشداوری منفی بر پایه ی
باور است.
افزون بر این ،شماری از پیشداوری های منفی در درون خود کسانی که
باورمند به یک دین هستند نیز پدید می آید
برای نمونه،دین هایی که دسته بندی ها و مرزبندی های اجتمایی را تایید می کنند
و یا دین هایی که پیشداوری منفی نسبت به زن را تایید می کنند و یا دین هایی که
بردگی را به رسمیت می شناسند،این ها در درون پیروان یک دین
پیشداوری های منفی را پدید می آورند.

بن مایه:
رویه های ۹۰ و ۹۱ از کتاب ختاهای ساختاری در اندیشه
به گردآورندگی دکتر نسیمی(علی نسیمی)

۲۲-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements