پرتوان تر شدن جنبش بایکوت انتخابات

با نزدیک شدن به روز ۲۹ اردیبهشت ماه،شمار کسانی که
به جنبش بایکوت انتخابات می پیوندند،رو به افزایش است.
هتا شاهزاده،ریزا پهلوی نیز به این جنبش پیوسته و از مردم خواسته است که
که در انتخابات قلابی رژیم اسلامی شرکت نکنند،ایشان این انتخابات قلابی
را کلاهبرداری دانسته است.
رژیم ننگین اسلامی ، دارد همه ی زورش را می زند تا بتواند شمار زیادی از ایرانیان
را به شرکت کردن در انتخابات فرمایشی اش،تشویق بکند.
ولی بایکوت کنندگان انتخابات رژيم اسلامی در روز ۲۹ اردیبهشت ماه
نشان خواهند داد که به چیزی به جز سرنگونی این ساختار ننگین نمی اندیشند.
اگر درسد چشمگیری از ایرانیان به جنبش بایکوت انتخابات بپیوندند
شک نکنید که گام ارزشمند و بلندی برداشته خواهد شد
در جهت فروپاشی رژیم ننگین اسلامی.

۲۱-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements