رژیم ننگین اسلامی،آرزوی نابودی کشور اسراییل را با خودش به گور خواهد برد

در خبرها دیدم که رییس سازمان تروریستی بسیج گفته است:
مگر نوشتن آرنگ(شعار) مرگ بر اسراییل روی موشک های دوربرد
کار بدی است؟
و سپس افزوده است که: نابودی اسراییل،جزو آرمان های ماست.
+
آن هنگام این پاسدارها و بسیجی ها می خواهند سایر کشورها ، باور کنند
که رژیم ننگین اسلامی،رژيمی تروریستی و جنگ افروز نیست.
چند دهه میشود که رژیم ننگین اسلامی، همچنان آرزوی نابودی کشور اسراییل
را در سر می پروراند ولی می بینیم که هیچ کاری از دستانشان برنیامده
و از دیگر سو نیز کشور اسراییل نیرومندتر و توانگرتر شده است
و از پشتیبانی کشور نیرومندی چون آمریکا و سایر کشورهای نیرومند اروپایی
برخوردار است.
این پاسدارها و بسیجی ها بهتر است پیش از سخن گفتنشان
نخست به جایگاه ننگبار رژیم ننگین اسلامی نگاهی بیندازند
و سپس درباره ی دیگر کشورها سخنرانی بکنند.
مافیای اسلام ،چنان بلایی بر سر ایران آورده است که اکنون
هیچ ایرانی نمیتواند سر بلند بکند و بگوید که من یک ایرانی هستم
چون می داند که همه ی نگاه ها به سوی او برخواهد گشت
چون مافیای اسلام به سرکردگی آخوندها،ایران را به یکی از
کانون های تروریسم اسلامی تبدیل کرده است.
شمار زیادی از آزادی خواهان ایرانی ، این رژیم ننگین اسلامی
و اشغالگر را به رسمیت نمی شناسند و خواهان سرنگونی اش هستند
آن هنگام ، سران سازمان های تروریستی سپاه پاسداران و بسیج
می گویند که کشور اسراییل را به رسمیت نمی شناسند.
کشور اسراییل هیچ نیازی به این ندارد که رژیم ننگین اسلامی
آن را به رسمیت بشناسد یا نشناسد، چرا که رژیم ننگین اسلامی
دچار تنگناهای شدید اقتسادی و اجتمایی است و از سویی دیگر
این رژیم ننگین،دشمنان زیادی را برای خود تراشیده است
از آمریکا و اسراییل بگیر تا آزادی خواهان ایرانی.

۱۷-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements