در ۲۹ اردیبهشت ماه،سدایمان شنیده خواهد شد

در ۲۹ اردیبهشت ماه،رژیم ننگین اسلامی را باید نگران از فردا و فرداهایش بکنیم
باید به رژیم ننگین اسلامی نشان دهیم که ما آزادی خواهان ایرانی،هدفمان
براندازی و سرنگونی این ساختار ننگین و فاسد است.
در ۲۹ اردیبهشت ماه باید نشان بدهیم که ما رژیم ننگین اسلامی را نمی خواهیم
باید نشان بدهیم که برگزیده شدن یا برگزیده نشدن هیچ یک از نامزدهای گماشته شده ی
ریاست جمهوری، برایمان اهمیتی ندارد و ما انگشتانمان را هیچگاه برای
تایید این ساختار، رنگین نخواهیم کرد.
آن انتخاباتی که مکان برگزاری اش،مسجد باشد
به درد لای جرز دیوار می خورد چرا که شرکت کردن در چنین انتخاباتی
رای دادن به ماندگاری مافیای اسلام خواهد بود.
همسدایی و همگام شدن ما در بایکوت سراسری و گسترده ی انتخابات نمایشی
رژیم ننگین اسلامی در ۲۹ اردیبهشت ماه،خواهد توانست آسیبی بزرگ و جدی
به پیکره ی رژيم ننگین اسلامی وارد بکند و شک نکنید که سدایمان شنیده خواهد شد.

۱۷-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements