خامنه ای به گدایی رای، روی آورده است

می بینم که گویا تکاپوها و تلاش های براندازان و آزادی خواهان ایرانی
کارساز شده تا جایی که خامنه ای تروریست را ترس برداشته است
که نکند شمار زیادی از ایرانیان در انتخابات نمایشی ۲۹ اردیبهشت ماه، شرکت نکنند.
کم مانده است که التماس بکند و به دست و پای مردم بیفتد و از آنان
بخواهد که بیایند و در انتخابات قلابی ریاست جمهوری شرکت بکنند.
هیچ زمان، شمار ایرانیانی که خواهان بایکوت گسترده ی انتخابات فرمایشی
رژیم اسلامی بوده باشند تا این اندازه نبوده است و همین همسدایی
ما مخالفان رژيم ننگین اسلامی می باشد که خامنه ای را واداشته است
تا رای ایرانیان را گدایی بکند.
برای این که خامنه ای و دار و دسته اش بدانند که با چه کسانی روبرو هستند
باید بگویم که برگه ی رای من، چیزی بیش از یک برگ کاغذ توالت نیست که
روی آن نشان رژيم ننگین اسلامی را که همان نشان الله باشد را کشیده ام
و در روز برگزاری انتخابات قلابی تان، آن را درون کاسه ی توالت خواهم انداخت.

۱۷-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements