بیایید در ۲۹ اردیبهشت ماه، بلندترین و گوش خراش ترین سکوت را فریاد بزنیم

روز ۲۹ اردیبهشت ماه،در خانه ها خواهیم ماند و بیرون نخواهیم آمد
در این روز،خامنه ای و دار و دسته اش خواهند فهمید که
بایکوت کردن انتخابات ینی چه؟
خامنه ای و دار و دسته اش خواهند ماند و سندوق های خالی رای گیری
هنوز یازده روز مانده به روز انتخابات قلابی،خامنه ای به گدایی رای افتاده است
ببین در روز ۲۹ اردیبهشت ماه که بی شک شمار زیادی از ایرانیان آن را
بایکوت خواهند کرد،خامنه ای چه روزگاری خواهد داشت من که گمان می کنم
خامنه ای بیش از پیش به نیروی ما مخالفان رژیم ننگین اسلامی پی خواهد برد.
شمایی که خواهان دگرگونی هستید بیایید با همیاری و همسدایی
روز ۲۹ اردیبهشت ماه را به روزی تاریخی تبدیل بکنیم و رژيم ننگین اسلامی
را با چالشی جدی روبرو بکنیم.
خبرهای خوشی می رسد از این که کردهای ایرانی تسمیم به بایکوت
انتخابات قلابی رژیم ننگین اسلامی گرفته اند،امروز نیز در خبرها دیدم که
هتا سازمان جبهه ی ملی ایران در بیرون از کشور
ویا سازمان یکپارچگی برای دموکراسی در ایران نیز به
جنبش بایکوت انتخابات نمایشی رژيم ننگین اسلامی پیوسته اند.
پیشتر ها کمپین سفارت سبز نیز به این جنبش پیوسته بود
بسیاری از ایرانیان،از جمله خود من به این جنبش پیوسته ایم.
شمایی که خواهان سرنگونی و فروپاشی رژیم ننگین اسلامی
و خواهان ایرانی آزاد هستید، شما نیز با ما همسدا شوید
تا در ۲۹ اردیبهشت ماه،با بایکوت گسترده و سراسری انتخابات نمایشی رژيم اسلامی
توان یکپارچگی و یکی شدنمان را به رخ خامنه ای و دار و دسته اش بکشیم.
اگر خواهان بازگشت غرور میهنی از دست رفته هستیم
برای یکبار هم که شده، دست در دست هم برای آزادی ایران
یکسدا شویم و بلندترین و گوش خراش ترین سکوت را فریاد بزنیم.

۱۷-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements