چه پرچمی را بیشتر می پسندم؟

یک نماد ننگین و بیگانه را به پرچم سه رنگمان چسبانده اند و می گویند که
این پرچم تو است،نه این هیچگاه نمیتواند پرچم من باشد.
دلیلی ندارد که چون شماری،دوستدار اسلام ننگین و پرچم الله نشان هستند
من هم باید دوستدار چنین پرچمی باشم،یک چنین پرچمی،پرچم من نیست.
البته شاید اسلامگرایان ایرانی، به شدت این پرچم را دوست داشته باشند
خب،این پرچم آنان است و نه پرچم من،ولی چگونه میشود که اینها به خودشان
این اجازه را می دهند که این پرچم را پرچم همه ی ایرانیان بدانند؟
شاید بیشتران(اکثریت)،مشکلی با این پرچم نداشته باشند که دارند
ولی من آن را نمی خواهم.
من،پرچم شیر و خورشید نشانی را که بدون شمشیر است را بیشتر می پسندم.
تاکید من بر روی پرچم شیر و خورشید نشان برای آن است که این پرچم دارای
یک پیشینه و تاریخچه ای است و برای ما ایرانیان ، نمادین است وگرنه میتوان
پرچم های نوین دیگری را نیز پیشنهاد کرد.

۱۵-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements