زمانی که رژیم ننگین اسلامی،کم می آورد

وفاداران به رژیم ننگین اسلامی گمان می کنند هر کسی که این رژيم
سرتاپا فساد و ننگین را دوست نداشته باشد،وابسته به سازمان مجاهدین خلق است.
زدن چنین برچسب هایی به من،نشانگر خشم فزاینده ی شما در رویارویی با
روشنگری های انجام شده میباشد و گرنه شما باید تا کنون دانسته باشید که
سازمان مجاهدین خلق همچون رژیم اسلامی،وفادار و پایبند به اسلام ننگین است
و برای همین هم، این سازمان هنوز در میان ایرانیان هوادار دارد.
نمیدانم چگونه است که یک بیخدا همچون من ،می تواند وابسته به چنین سازمانی باشد؟
البته دلیل این کار نیروهای رژیم اسلامی بسیار روشن است چون آن ها با برچسب زدن های
این چنینی به دنبال توجیهی هستند برای پاکسازی دگراندیشان و چه برچسبی بهتر از این که
هر دگراندیشی را که می یابند به او برچسب هوادار مجاهدین خلق بودن را بزنند
بی آن که بدانند او چه می گوید و به دنبال چیست؟
این که نیروهای رژیم اسلامی می بینند که کسانی، جرات این را یافته اند تا
راه خودشان را از راه آنان جدا بکنند،این آن ها را آزار می دهد و من نیز این را درک می کنم.
بودن این جدایی و فرق میان ما و آنان است که آن ها را به تکاپو انداخته است
آن ها هرگز نخواسته اند این را بپذیرند که میشود جور دیگری نیز اندیشید
و جور دیگری نیز زیست و برای همین هم آن ها به شدت در برابر هر گونه دگرگونی
ایستادگی سرسختانه ای از خود نشان می دهند.

۱۵-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements