دستگاه سرکوب و سانسور رژیم اسلامی دست از فرستادن پارازیت بر نمی دارد

چندان هم بی خود و بی دلیل نیست که این رزيم اسلامی را ننگین می نامم
نه تنها این رژیم،ننگین می باشد بلکه کثیف هم هست.
رژیم ننگین و کثیف اسلامی،افزون بر این که بر روی شبکه های ماهواره ای
پارازیت می فرستد،روی شبکه های رادیویی آنالوگ نیز پارازیت می فرستد.
جای شگفتی در آن است که شنونده های رادیو در ایران خیلی کم هستند
ولی باز هم دستگاه سرکوب و سانسور رژیم اسلامی،دست از فرستادن
پارازیت بر نمی دارد.
این اسلامبانان،همه چیز را می خواهند اسلامی بکنند و هر آن چه را که
اسلامی نیست را بزدایند ولی آن ها نمی دانند که در این سال ها شمار کسانی
که ویروس مرگبار اسلام را از ذهنشان زدوده اند،روندی هر چند آهسته
ولی افزایشی داشته است.
پیام من به اسلامبانان این است که هر اندازه که دلشان می خواهد
از اسلام ننگین پاسبانی بکنند تا ببینم می خواهند کجا را بگیرند؟
دیگر باید با چه زبانی به این ها فهماند که اسلام را نمی خواهم.

۱۵-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements