یکی،دوشاخه ی اردوغان را از پریز برق،بیرون بکشد

این اردوغان گمان کرده کیست که می خواهد برای دیگران تکلیف روشن بکند؟
به اردوغان چه که کردها در سوریه می خواهند برای خودشان کشوری داشته باشند یا نه؟
ایشان سر پیاز است یا ته پیاز؟
در خبرها خواندم که اردوغان،رییس جمهور کشور ترکیه، گفته است که کشورش
هرگز اجازه نخواهد داد که یک دولت خودگردان در شمال سوریه پایه ریزی شود
و با تقسیم شدن کشور سوریه مخالف است.
اردوغان چه خشمگین بشود یا نشود،دیر یا زود کردها خواهان برپایی کشوری
برای خودشان خواهند شد کما این که اکنون نیز کردهای سوریه ،خواهان برپایی
کشوری خودگردان اند،همان گونه که کردها در ایراک دارای سرزمینی خودگردان اند.
ولی کردهای ترکیه به شدت از سوی ارتش فاشیستی ترکیه،سرکوب میشوند
تا که مبادا کردهای ستمدیده ی ترکیه،خواهان جدایی و ساخت یافتن سرزمینی
برای خودشان و یا خواهان پایان دادن به نابرابری ها شوند.

۱۰-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements