رای دادن به رژیم ننگین اسلامی،رای دادن به تروریسم اسلامی است

رای دادن به رژیم ننگین اسلامی،رای دادن به تروریسم اسلامی است
بایکوت گسترده و سراسری انتخابات قلابی رژيم ننگین اسلامی
نه بزرگی خواهد بود به تروریسم اسلامی و کاری بس بزرگ خواهد بود
چرا که راه رسیدن به آزادی را برایمان هموارتر خواهد کرد.

۸-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements