با بایکوت سراسری و گسترده ی انتخابات رژیم ننگین اسلامی،آزادی ایران اشغالی را فریاد بزنیم

با بایکوت سراسری و گسترده ی انتخابات رژیم ننگین اسلامی
و با آفریدن سکوت و خلوتی سنگین در روز برگزاری انتخابات نمایشی رژیم ننگین اسلامی
آزادی ایران اشغالی را فریاد بزنیم.
ایران اشغالی باید از چنگال مافیای اسلام رهایی یابد.

۸-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements