خبری بسیار ناخوشایند برای رژیم ننگین اسلامی و گروه تروریستی هزب الله لبنان

در خبرها آمده است که نیروهای ارتش اسراییل یک انبار مهمات دولت ایران
را که در نزدیکی فرودگاه دمشق و در کنترل نیروهای سازمان
تروریستی هزب الله لبنان بود را نابود کرده اند.
گفته میشود این نابود سازی از سوی نیروی هوایی اسراییل
انجام شده است.
این هم یک خبر خوش برای ما و خبری بسیار ناخوشایند برای
رژیم ننگین اسلامی و گروه تروریستی هزب الله لبنان.

۷-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements