نمی دانم چرا چشم دیدن وبلاگ های ما خداناباوران را ندارند؟

خداباورها و دین باورها، تریبون ها و رسانه های زیادی را در اختیار خودشان دارند
با این همه، نمی دانم چرا چشم دیدن وبلاگ های ما خداناباوران را ندارند؟
خب آن ها می توانند سخنان خودشان را بگویند و ما نیز سخنان خودمان را
ولی آن ها خواهان بستن دهان ما هستند،آن ها می خواهند که سخنی
در مخالفت با باورهای آنان گفته نشود.
این که سخنی در مخالفت با باورهایشان گفته شود،آن ها را به شدت نگران می کند.
این که سخنان ما آنان را به شدت نگران و آشفته می کند،مشکل خودشان است
شمار بلندگوهای آنان در برابر بلندگوهای ما بسیار زیاد است
و به همین دلیل هم سخنان ما کمتر شنیده میشود
و یا شنیده نمیشود،با این همه این خستگی ناپذیری ما
و تازه بودن و روشنگرانه بودن سخنان ما است که توجه ها را
به سوی خودش می کشاند.
سخنان ما تشویقی است برای گام برداشتن به سوی شکاکیت و خردگرایی
و این برای ساختار دین خبر خوشایندی نیست و دلیل این همه دشمنی
تمامیت خواهان دین با ما ، همین است.

۶-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements