رای دادن به یک تروریست آیا نشانه ی همدست شدن و همکاری کردن با او نیست؟

شرکت کردن در انتخابات نمایشی رژیم ننگین اسلامی مانند این است که
لیستی از چندین سرکرده ی رژيم ننگین اسلامی را جلویت بگذارند
و بگویند که این ها نامزد انتخابات ریاست جمهوری اند
و از میان آن ها می توانی،یکی را انتخاب بکنی.
در میان نامزدهای ریاست جمهوری، یکی اش که در کشتار گروهی
مخالفان رژیم ننگین اسلامی در دهه ی ۱۳۶۰ دست داشته است
که همان رییسی باشد.
دیگری قالیباف است که کارنامه ی بلند بالایی در سرکوب دانشجویان آزادی خواه
در ماجرای خیزش دانشجویی کوی دانشگاه در دهه ی هفتاد دارد.
آن دیگری هم که آخوند بنفش باشد نیز دست کمی از این دو نداشته و ندارد
او همان کسی است که می گفت مخالفان رژيم ننگین اسلامی را باید
در نماز آدینه، دار زد.
این ها کسانی هستند که برای انتخابات نمایشی ریاست جمهوری
دست چین شده اند،کنون باید از خودمان بپرسیم که آیا دادن رای
به این ها چه چیزی را می تواند دگرگون بکند؟
رای دادن به یک تروریست آیا نشانه ی همدست شدن و همکاری کردن با او نیست؟

۵-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements