من یکی که از مرگ هیچ تروریستی اندوهگین نمیشوم

این روزها در خبرها می خوانیم که خامنه ای دارد روزهای پایانی زندگی اش
را سپری می کند چون بیماری اش گسترش یافته است.
بارها چنین خبرهایی انتشار یافته ولی هنوز خامنه ای دیکتاتور، زنده می باشد
و نمرده است، با این همه گسترش بیماری او هر چه که هست برای این خون آشام
نگران کننده است چون دیر یا زود(البته که خیلی زود) جانش را خواهد گرفت.
خامنه ای تروریست، گمان میکرد که می تواند با تکیه بر بازوهای تروریستی خود
(سپاه تروریستی پاسداران و بسیج) خواهد توانست اسلام ننگین را به
سرتاسر جهان گسیل کند ولی نتوانست.
در خود همین ایران،با این که از شدت تبلیغات اسلامگرایان کاسته نشده است
ولی می بینیم که ایرانیان زیادی سر برآورده اند
که خودشان را انسان هایی سکولار،بی دین،ندانم گرا و خداناباور می دانند
این نشانگر آن است که تلاش رسانه ها و دستگاه های تبلیغی اسلامگرایان
هتا نتیجه ی وارون نیز به دنبال داشته است،هر چه بر شدت تبلیغات دینی شان افزوده اند
شماری دیگر به همان اندازه از دین و باورهای دینی، بیشر بدشان آمده و از آن ها رویگردان شده اند.
این گونه که در خبرها خوانده ام گویا بیماری چنگار(سرطان) پروستات
انگل فرزانه(خامنه ای)،رو به پیشرفت است،من یکی که برای مرگ هیچ
تروریست و خون آشامی اندوهگین نمیشوم به ویژه اگر آن فرد،خامنه ای تروریست باشد.

۳-۲-۲۵۷۶پارسی

Advertisements