یک فیلم و یک بازی

زندگی من ، درست مانند آن فیلمی است که بسیار دوستش دارم
هتا زندگی ام درست مانند آن بازی رایانه ای است که تازگی ها
با آن آشنا شده ام ، البته نمی توانم به نام و یا تاریخ ساختشان اشاره بکنم
چون نمی خواهم از میزان ناشناس مانی ام کاسته شود
ولی کاش میشد که می توانستم به آن ها اشاره ای بکنم.
این دو تا را زمانی که در کنار هم می گذارم به خودم میرسم
گویی که من با این دو ، پیوندی تنگاتنگ دارم
زمانی که این دو را به هم می چسبانم انگار که در برابر یک آینه ایستاده ام.
این دو، تا اندازه ی زیادی بازگو کننده ی زندگی من هستند.

۳۰-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements