ردپای تروریسم اسلامی،اینبار در استکهلم

وفاداران به تروریسم اسلامی هتا اگر میلیون ها زودپز انفجاری را منفجر بکنند
و یا اگر سوار بر میلیون ها کامیون و خودرو بشوند و کافران را زیر بگیرند
و یا با چاقو و شمشیر و بمب به دنبال کشتار کافران و دگراندیشان باشند
و برای انجام این کنش های تروریستی شان، پای فشاری بیش از اندازه ای هم بکنند
و ول کن تهبکاری های خودشان نباشند،باز هم نخواهند توانست
این همه گندکاری و کثافتکاری های اسلام ننگین را بپوشانند.
این چه دین و آیین و باوری است که برای زنده ماندن
نیاز به کشتار و خونریزی دارد؟
امروز آگاه شدم که در استکهلم، یک تروریست، سوار کامیونی شده
و هدفش این بوده است که مردم را زیر بگیرد که توانسته به چندنفر
آسیب برساند،
اسلامگرایان با این کارهایشان دارند بیش از پیش، خودشان را رسوا
و بی آبرو می کنند،با این کنش های تروریستی نه تنها نخواهند توانست
ترس در دل مردمان آزاد بیندازند بلکه چهره ی راستین خودشان را
آشکارتر از همیشه به نمایش خواهند گذاشت.
تروریسم اسلامی هر چه در توانش است دارد انجام می دهد
تا اسلام ننگین ،این آیین تروریستی را به جهانیان بشناساند.
آزادی با چند تا ترور و بمبگذاری از سوی مافیای اسلام
از میان نخواهد رفت بلکه تقویت خواهد شد و روشنگری ها
نسبت به اسلام و سایر دین ها و باورهای آسیب زا و زیانبار
دنباله خواهد یافت.

در پایان این نوشته،بی هیچ ترسی می خواهم بگویم که من
یک خداناباور،یک بی دین،یک مرتد و یک کافر هستم.

۱۸-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements