رای من،رای به سرنگونی و فروپاشی رژیم ننگین اسلامی خواهد بود

جرج اورول می گوید که:
مردمی که سیاستمداران فاسد،نیرنگ باز،دزد و خیانتکار را
انتخاب می کنند،قربانی نیستند بلکه شریک جرم اند.

پس چرا باید بیایم در انتخابات نمایشی و ناآزاد رژیم ننگین اسلامی
شرکت بکنم؟من نمی خواهم شریک جرم رژیم ننگین اسلامی باشم.
هر رایی به این رژيم ننگین اسلامی،رای به ماندگاری تروریسم اسلامی است
پس رای من،رای به سرنگونی و فروپاشی رژیم ننگین اسلامی خواهد بود.
رژیم ننگین اسلامی دارد روزهای پرفشاری را سپری می کند
و اکنون بهترین زمان است که یک نه بزرگ به رژیم ننگین اسلامی بگوییم
بایکوت سراسری و گسترده ی انتخابات نمایشی رژيم ننگین اسلامی
و هم چنین خانه نشینی کامل در این روز،کمترین کاری است که
می توانیم انجام بدهیم.

۱۸-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements