خشم مافیای اسلام از رشد بی دینی و رشد گرایش های سکولاری در میان ساکنان کره ی زمین

رخداد ناگوار و تروریستی امروز که در استکهلم روی داده
بی شک یک رخداد جهادگرایانه بوده است، چون اسلامگرایان
تازگی ها برای ترس افکندن در میان ناباوران(کافران) از
از این شیوه بهره می گیرند که سوار بر یک خودرو میشوند
و پس از آن به سوی مردم در کشورهای آزاد رانندگی می کنند
و آن ها را زیر می گیرند که من نام این کنش تروریستی اسلامگرایان
را گذاشته ام،زیرگیری اسلامی.
تروریسم اسلامی دیگر گستاخی را به اوج رسانده است
کوتاه آمدن همین کشورهای سکولار و آزاد در برابر تمامیت خواهان دین
است که تروریسم اسلامی را این چنین پررو کرده است.
اگر داشتن هرگونه گرایش به تروریسم اسلامی دارای هزینه ای
سنگین و بسیار بالا باشد،کسی جرات آشکار کردن باورهای تروریستی اش
را نخواهد داشت، در بسیاری از دین ها به باورمندان آن دین ،فرمان داده شده است
که ناباوران(کافران) و دگراندیشان را از میان ببرید ،به ویژه که از چنین
فرمان های تروریستی در بنیادنامه ی تروریسم اسلامی(قرآن)
به فراوانی پشتیبانی شده است.
این رفتارهای خشونت بار و تروریستی مافیای اسلام، از شدت ترس آن ها
سرچشمه می گیرد،رشد بی دینی و رشد گرایش های سکولاری
در میان ساکنان کره ی زمین،مافیای اسلام را به خشم آورده است
و چون کاری از دستشان بر نمی آید و نمی توانند آفریننده و زاینده باشند
می کوشند تا انتشار دهنده ی ویرانگری و ترور و کشتار باشند.
روشنگری و روشن گویی های آزادنویسان در اینترنت بدجوری
این مافیای اسلام را نگران ساخته و کم مانده است از شدت اندوه
و درماندگی سر به دیوار بکوبند و چون از درماندگی و ناتوانی خویش
بیش از هر کس دیگری در برابر آزاداندیشی آگاه شده اند به هر دری می زنند
تا جوی از ترس و هراس بیافرینند تا کسی جرات انتقاد از اسلام و
مقدسات ننگین اسلام را نداشته باشد
ولی کور خوانده اند و مبارزه ی ما با دشمنان آزادی، پایان ناپذیر است
مگر در خواب ببینند که پرچم مبارزه بر زمین بیفتد
انگاری وزش باد بر پرچممان را نمی بینید؟

۱۸-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements