تهدید گرداننده ی برگه ی توییتری جمهوری خداناباور به مرگ

در برگه ی توییتری جمهوری خداناباور به نشانی
twitter.com/AtheistRepublic
کاربری با شناسه ی
Faisal Malik
آمده و گرداننده ی این برگه ی توییتری را تهدید به مرگ کرده
و نوشته است که او(Atheist Republic)
به زودی کشته خواهد شد.
و گرداننده ی این برگه از آن فرد اسلامگرا(Fisal Malik)
پرسیده است که چرا من به زودی کشته خواهم شد؟
و آن اسلامگرا(فیسل مالیک) پاسخ داده است که:
چون تو نوشته های پاداسلامی می نویسی.
و سپس جمهوری خداناباور(Atheist Republic)
از او پرسده است که چه کسی می خواهد من را بکشد؟
و آن اسلامگرا(فیسل مالیک) پاسخ داده است که
یک مسلمان خوش شانس.

نشانی توییتر جمهوری خداناباور
twitter.com/AtheistRepublic
و نشانی تارنمای جمهوری خداناباور
atheistrepublic.com

نکته:
داشتم در میان لینک های فرستاده شده در
reddit.com/r/atheism
می گشتم که متوجه این شدم.

۱۸-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements