افزایش شمار بی دین ها در ایرلند

شمار مردم ایرلند از آوریل ۲۰۱۱ تا آوریل ۲۰۱۶ به اندازه ی ۳/۸ درسد
رشد داشته و به ۴۷۶۱۸۶۵ تن رسیده است(با توجه به سرشماری سی اس او).
شمار کسانی که در ایرلند،خودشان را پیرو هیچ دینی نمی دانند
از ۲۶۹۸۰۰ تن به ۴۶۸۴۰۰ تن رسیده است که نسبت به سال ۲۰۱۱ رشدی
نزدیک به ۷۳/۶ درسدی را نشان می دهد.
همچنین ،آمارها نشان از کاهش شمار کاتولیک ها دارد چرا که شمار
کاتولیک ها در آوریل سال ۲۰۱۱ چیزی نزدیک به ۸۴/۲ درسد از مردم را در برمی گرفت
ولی اکنون شمار کاتولیک ها کاهش یافته و روی شماره ی ۷۸/۳ درسد ایستاده است.
شمار خانوارها نسبت به سال ۲۰۱۱ رشد داشته و رشد خانوارها در این بازه ی زمانی
نزدیک به ۲۲۳۲۳ خانوار بوده آن چنان که شمار خانوارها در این کشور
به ۴۹۷۱۱۱ خانوار رسیده است.
بر پایه ی آمار،۳۷/۶ درسد ایرلندی ها ازدواج کرده اند
و در برابر هر ۱۰۰ زن ، ۹۷/۸مرد وجود دارد.

بن مایه:
rte.ie
+
static.rasset.ie

نکته:
سی اس او=CSO

۱۷-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements